Dôležité informácie pre súťažiacich

Obhliadka trate 
- vozidlá musia byť vybavené zásuvkou na 12V, aby bolo možné zapojiť GPS zariadenie, ktoré počas obhliadky trate musí byť v aute viditeľne umiestnené a musí byť zapnuté.
- jazdci pri registrácii na obhliadku musia predložiť foto (rozmer ako na pas) na identifikačnú kartu, ktorá má byť počas obhliadky vo vozidle a počas súťaže pripevnená v aute tak, aby bola viditeľná cez pravé zadné okno
- počas obhliadky trate musia mať jazdci pri sebe licencie
počet prejazdov nie je obmedzený ale posádka musí absolvovať prejazd každou traťou RS
- na každej RS bude počas obhliadky činovník, ktorý zaznamená prejazd do kontrolnej listiny v itinerári
- na účelových komunikáciách je maximálna rýchlosť 50 km/hod ak nie je obmedzená ešte viac !!!
- za prekročenie rýchlosti pri obhliadke trate resp. za iné porušenie predpisov pre obhliadku trate môžu byť udelené peňažné tresty, aj časové tresty, resp. nepripustenie na štart !

Administratívne  a technické preberanie
Harmonogram je uvedený v ZU, organizátor ho nevydáva samostatne.

Poistenie 
Poplatok za poistenie vozidiel 10 800 HUF (voči škodám voči tretím osobám na RS) jazdcov s inou ako MNASZ licenciou uhradí organizátor.
Organizátor však dôrazne odporúča všetkým  zahraničným  jazdcom uzavrieť Poistenie „Extrém“ - poistenie liečebných nákladov pri rizikových športoch. Týka sa všetkých, ktorí nemajú uzavreté takéto poistenie v komerčnej slovenskej poisťovni:
Výška plnenia: 
8.000.000 HUF, poplatok za súťaž: 800 HUF/osoba/deň          
15.000.000,- HUF,  2.000 HUF /osoba/deň.
Poistenie sa bude uzatvárať a uhrádzať pri administratívnom preberaní.

RS
Na štarte a v stop každej RS bude k dispozícii tlmočník v oranžovej veste TEMPUS RALLY.
Z dôvodu vysokého počtu súťažiacich je organizátor nútený upraviť ČH 2. etapy pre ORB/MSR i R2/SRP. Nové ČH budú vydané vo VN1. 

Servis
Dochádza k zmene oproti ZU, servisné parkovisko sa nebude presúvať a aj v nedeľu bude v priestore sobotného.  V nedeľu tu bude servis aj pre SRP.
Vstup do servisného parkoviska so servisným vozidlom je možný iba v časoch uvedených v ZU! 
Opätovný vstup do servisu bude možný iba s vozidlom s označením tankovacia zóna (nie servis !). 
Vedúci teamov (uvedení v licencii súťažiaceho) dostanú označenie „Csapatvezetó“ – umožňuje prístup do parkovísk pri uzávierkach ciest k priestorom štartu/stop a na parkovisko pri servisnom parkovisku, nie do servisu!

Organizátor pripravuje VN č. 1, v ktorých budú aj niektoré tu uvedené informácie, ktoré menia ZU.

Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu sa mení čas.

Auto Klub Košice

Prílohy: