Informácie pre súťažiacich - doplnené

Radi by sme upozornili súťažiacich, ktorým ešte neboli doručené licencie pre rok 2015, že pri vyplňovaní prihlášky môžu uviesť číslo licencie z roku 2014, resp. túto kolonku v prihláške nevyplniť.

V prípade, že súťažiaci má záujem o väčšiu plochu v SP ako je uvedené v predpisoch RVSZ 2015 (SAMŠ) musí zaslať tento vyplnený formulár organizátorovi. Ak to priestory parkoviska umožnia, organizátor zabezpečí túto dodatočnú plochu v cene 1500 HUN/m2.
Podobne ak team servisuje viac súťažných vozidiel a vyžaduje spoločný/susediaci servis uvedie ich štartové čísla v danej žiadosti.
Formulár objednávky priestorov je zverejnený v prílohe tejto informácie.

Do trate ČH 1. etapy je zaradená tankovacia zóna. Vozidlá, ktoré pôjdu do nej dostanú špeciálne označenie "Tankoló zóna".
V prípade, že do tankovacej zóny pôjde servisné vozidlo teamu, toto bude mať povolené opätovný vstup do servisného parkoviska.

Prílohy: